Servicevoorwaarden

Welkom bij www.t-metal.be

Lees deze gebruiksvoorwaarden voor deze site zorgvuldig door voordat u deze bezoekt. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

Presentatie van de site

www.t-metal.be is een website die bedoeld is voor  het leveren van installatie-productiediensten voor pergola’s, palissade en ijzerwerk.

Vennootschap: T-Sign T-Metal SRL met een kapitaal van 3000€Maatschappelijke zetel:  Rue Ferdinand
Nicolay 336, 4420 Saint-NicolasMaatschappelijke zetel: Natveld
37 Box 11, 3740 Bilzen BELGIUM

Telefoonnummer: +32490399944

E-mailadres: Info@t-sm.be

Individueel fiscaal identificatienummer: BE0769.927.206

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site geïnformeerd t-metal.be

de identiteit van de verschillende stakeholders als onderdeel van de implementatie en monitoring:
Eigenaar: ……….
Maker: Oussama Laassifri Publicatiemanager  : Oussama
Laassifri
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon.
Webmaster : ………
Gastheer: Hostgator

De http://www.t-metal.be/ site  wordt regelmatig bijgewerkt door (webmaster). Op dezelfde manier kunnen de wettelijke kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te maken.

Geleverde diensten

www.t-metal.be is een website die bedoeld is voor  het leveren van installatie-productiediensten voor pergola’s, palissade en ijzerwerk.

Alle informatie die op de site http://www.t-metal.be/ wordt vermeld  , wordt als indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de http://www.t-metal.be/ site  niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.
4. Contractuele beperkingen op technische gegevens. De website
maakt gebruik van PHP-technologie De website
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie bijgewerkt

De belangrijkste wetten betroffen.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

Lexicon

*Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt, met behulp van de bovengenoemde site.

* Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie het van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Dit Handvest maakt deel uit van de wens van de voor de verwerking verantwoordelijke om in volledige transparantie te handelen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene verordening gegevensbescherming” genoemd).

Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de gegevensbeheerder de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de hieronder beschreven methoden en principes:

 • het domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), inclusief het dynamische IP-adres;
 • hun e-mailadres als de gebruiker het eerder heeft bekendgemaakt, bijvoorbeeld door berichten of vragen op de website te sturen, per e-mail met de controller te communiceren, deel te nemen aan discussieforums, toegang te krijgen tot het beperkte deel van de website met identificatie, enz.;
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd;
 • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatie-enquêtes en/of registraties op de website, of door toegang te krijgen tot het beperkte deel van de website door middel van identificatie (toegang tot zijn persoonlijke account).
 • We verzamelen ook de volgende gegevens:
 • Persoonsgegevens bij het aanmaken van het gebruikersaccount
 • Gegevens bij inschrijving op de nieuwsbrief
 • Het is mogelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke ook niet-persoonlijke gegevens verzamelt. Deze gegevens worden niet-persoonlijke gegevens genoemd omdat ze een bepaalde persoon niet direct of indirect identificeren. Ze kunnen daarom voor welk doel dan ook worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de reclame van de controller te verbeteren.

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, zodat identificatie van de betrokkenen mogelijk is, worden deze gegevens behandeld als persoonlijke gegevens totdat hun afstemming met een bepaalde persoon onmogelijk wordt gemaakt.

 VERZAMELMETHODEN

 • De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:
  • Cookies
  • Google Analytics
  • Contactformulier

1 Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

1.1 Door onze Website te bezoeken en te gebruiken, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker wordt of niet, erkent u dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden en de daarin opgenomen verplichtingen, die u verklaart te hebben gelezen en begrepen.

1.2 www.t-metal.be behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of te wijzigen door de wijziging per e-mail of kennisgeving op de www.t-metal.be Site te communiceren.

Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden regelmatig door te nemen op het volgende adres www.t-metal.be om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.

1.3 Door de Site te gebruiken, erkent u dat het enkele feit van het plaatsen van herziene gebruiksvoorwaarden op de Site voldoende is om elke wijziging of herziening bindend voor u te maken. Uw voortgezet gebruik van de Site na een wijziging betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

1.4 Het gebruik van bepaalde specifieke diensten van T-metal, zoals adviesdiensten, kan onderworpen zijn aan bijzondere gebruiksvoorwaarden. Door de betreffende diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de specifieke gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn. In geval van discrepantie prevaleren de bijzondere gebruiksvoorwaarden in het kader van het gebruik van de dienst.

2 Uw registratieverplichtingen

2.1 Bepaalde delen van de Site vereisen registratie. Door u te registreren, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om een account te openen, in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en dat de informatie die u tijdens de registratie verstrekt correct en niet verwarrend is. Een rekening mag alleen worden geopend en gebruikt door een natuurlijke persoon die meerderjarig is volgens het recht van zijn land van verblijf en ten minste achttien (18) jaar oud is of een rechtspersoon die handelt via een gemachtigde vertegenwoordiger.

2.2 In verband met uw gebruik van deze Beperkte Gebieden, gaat u ermee akkoord om nauwkeurige, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals aangegeven in het registratieformulier (“Registratiegegevens”), en om de Registratiegegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze nauwkeurig, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onnauwkeurig, onnauwkeurig, niet actueel of vermoedbaar is dat u deze hebt verstrekt, of als T-metal  reden heeft om aan te nemen dat u niet hebt voldaan aan enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft T-metal het  recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

3 Account, wachtwoord en beveiliging

3.1 Als onderdeel van de registratieprocedure op de Site ontvangt u een authenticatiecode per sms of per e-mail, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van een telefoonnummer en is de e-mail geldig waartoe alleen u toegang hebt. T-metal is niet aansprakelijk voor eventuele beveiligingsfouten met betrekking tot telefooncommunicatiesystemen.

3.2 U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u kiest tijdens de registratie, evenals voor elke activiteit die door uw wachtwoord en account wordt gegenereerd.

3.3 U stemt ermee in om T-metal onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk  frauduleus gebruik van uw wachtwoord of account en elke andere inbreuk op de beveiliging, evenals om ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie sluit (afmelden). T-metal is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden.

4 Inhoud

4.1 De diensten en hosts die op de Site worden vermeld, zijn onderworpen aan een voorafgaand selectieproces door T-metal. T-metal aanvaardt op de Site enkel diensten die strikt voldoen aan haar toelatingscriteria. Dit selectieproces ontslaat investeerders echter niet van het uitvoeren van hun eigen “due diligence” van de bedrijven of projecten die op de Site aanwezig zijn. T-metal aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid, winstgevendheid, deugdelijkheid, beheer, haalbaarheid of technische aspecten van de projecten die op de Site worden vermeld. Op dezelfde manier.

4.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat T-metal niet verplicht is om de diensten en beschrijvingen die door u of door een andere persoon worden aangeboden, op de Site te publiceren. Bovendien kan T-metal,  naar eigen goeddunken, alle inhoud die u indient bewerken, wijzigen, verwijderen of verwijderen en uw toegang tot de Site zonder kennisgeving beëindigen, inclusief als uw inhoud naar zijn mening niet voldoet aan de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet. In het bijzonder behoudt T-metal  zich het recht voor om het uiterlijk, het ontwerp en de functionaliteit van de Site te kiezen, wat de herziening, aanpassing of bewerking van de inhoud die u aan T-metal verstrekt, kan vereisen.

5 Verordening

5.1 De inhoud van de Site is bedoeld voor gebruik of distributie door personen of entiteiten waarvan de rechtsstelsels of landen waarin distributie, publicatie of gebruik niet verboden of beperkt is door wettelijke bepalingen of voorschriften. Personen of bedrijfsentiteiten die onderworpen zijn aan dergelijke beperkingen, hetzij op basis van hun nationaliteit, woonplaats of om enige andere reden, is verboden om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site .

5.2 Verhuurders stellen hun huurwoningen direct beschikbaar T-metal accepteert geen geld op borg. T-metal handelt op geen enkel moment in aandelen of effecten (hetzij in eigen naam, hetzij voor rekening van derden). T-metal  geeft geen aandelen of effecten rechtstreeks uit en treedt niet op als tussenpersoon bij de handel in aandelen of effecten.

6 Derden

Uw bedrijf heeft te maken met mensen die contact met u opnemen via de Site, of verplichtingen die voortvloeien uit een contract tussen u en derden, en alle andere voorwaarden, garanties en garanties in verband met dergelijke transacties, hebben geen betrekking op T-metal. U gaat ermee akkoord dat T-metal niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke transacties.

7 Overtredingen

7.1 Gebruikers van de Site verbinden zich ertoe deze niet te gebruiken voor illegale, illegale of immorele activiteiten. In het bijzonder mag de Site niet worden gebruikt voor het witwassen van geld of hackdoeleinden, identiteitsdiefstal. Het geringste vermoeden van illegale, illegale of immorele activiteiten via de Site door een gebruiker zal resulteren in een onmiddellijk verbod op toegang tot de Site, verwijdering uit het profiel van de gebruiker en het betreffende project en mogelijke gerechtelijke procedures. T-metal aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor criminele activiteiten die op of via de Site door gebruikers worden uitgevoerd of voor het nastreven van dergelijke activiteiten. Bovendien aanvaardt T-metal geen aansprakelijkheid in verband met het niet nakomen door gebruikers van hun verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden.

8 Handelsmerken en auteursrechten

8.1 De naam, het logo en het handelsmerk Holidaysiles, evenals de Site en de inhoud ervan zijn beschermd door het merkenrecht en het auteursrecht. U stemt ermee in om  het merk Holidaysiles of de inhoud van de Site op geen enkele manier te tonen, te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, uit te zenden  , te gebruiken, uit te zenden, te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van T-metal.

8.2 De informatie, documenten, bestanden en inhoud die beschikbaar zijn op de Site zijn eigendom van T-metal of de  hosts en worden beschermd door auteursrecht of andere rechten, naargelang het geval. Het is toegestaan om dergelijke informatie, documenten, bestanden en inhoud te downloaden en/of af te drukken met als enig doel de geboekte accommodatie te evalueren of aan een derde  partij te  tonen  . Door het downloaden of afdrukken van de informatie, documenten, bestanden en inhoud die beschikbaar is op de Site, wordt geen auteursrecht, handelsmerk of ander recht in licentie gegeven of aan u overgedragen. Zonder voorafgaande toestemming van T-metal mag de Site en geen enkele daarin opgenomen informatie (geheel of gedeeltelijk) worden gereproduceerd, gekopieerd, gekoppeld, verzonden, gewijzigd en/of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden.

9 Virussen/Bots

9.1 T-metal geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de Site, de inhoud ervan en de documenten of  projecten die op de Site verschijnen, de pagina’s of de documenten waarnaar de Site doorverwijst en geeft geen garantie dat de Site geen virussen, infecties, Trojaanse paarden  of andere code bevat,  schadelijke, schadelijke of ongewenste programma’s of macro’s. T-metal aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met eventuele schadelijke effecten veroorzaakt door dergelijke programma’s of codes. De gebruiker van de Site is verantwoordelijk voor het nemen van alle beschermende maatregelen tegen dergelijke aanvallen, in het bijzonder door het installeren van geschikte filters.

9.2 Elke extractie, automatisch of handmatig, van gegevens op de Site anders dan voor referentiedoeleinden is verboden. Het gebruik van robots, algoritmen, crawlers of spiders die een extractie van gegevens van de Site mogelijk maken, is verboden en zal resulteren in onmiddellijke sancties.

10 Privacybeleid

Door de Site te gebruiken, kunt u of een persoon die u machtigt om toegang te krijgen tot uw account en deze te gebruiken, T-metal bepaalde  persoonlijke gegevens verstrekken, waaronder Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u. Door uw persoonlijke informatie naar de Site te sturen, gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens door T-metal, in overeenstemming met het privacybeleid en het beheer van persoonlijke gegevens op artikel 7 van onze juridische kennisgeving.

11 Vrijstellingsbeding

11.1 Uw toegang tot en gebruik van de Site is op eigen risico. De Site en de inhoud ervan worden aangeboden op een “as is” en “as available” basis. T-metal wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, en u doet afstand van alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, alle impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid en niet-verkoopbaarheid.

11.2 T-metal geeft geen garantie of verklaring dat (i) de Site en de inhoud ervan aan uw vereisten zullen voldoen, (ii) de Site  ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Site nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, en (iv) eventuele fouten in de inhoud zullen worden gecorrigeerd.

11.3 Al het materiaal dat wordt gedownload of anderszins wordt verkregen door het gebruik van de Site is naar eigen goeddunken en risico en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

12 Schadeloosstelling

U stemt ermee in om T-metal en  haar partners, directeuren en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade, claims, straffen, boetes, kosten en uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria en gerechtskosten, die kunnen ontstaan in verband met: (i) uw registratie op de Site of uw gebruik van en toegang tot de Site,  inclusief, maar niet beperkt tot, enige inhoud, evenals uw verbinding met de Site; (ii) uw niet-naleving van enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden, of (iii) enige  bewering van een derde partij dat uw inhoud of enig ander gebruik van de Site door u inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, persoonlijkheidsrecht of recht op privacy van een dergelijke derde partij of anderszins schade heeft toegebracht aan anderen (iv) onwettig gedrag,  illegaal of immoreel op de Site.

13- Algemene informatie

13.1 Deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de specifieke gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde diensten en het Privacybeleid) vormen de volledige overeenkomst tussen u en T-metal  met betrekking tot hun onderwerp; ze vervangen en annuleren alle eerdere overeenkomsten, regelingen en toezeggingen van welke aard dan ook tussen u en T-metal, mondeling of schriftelijk,  met betrekking tot dit onderwerp.

13.2  Het niet uitoefenen of afdwingen door T-metal van enig recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of relevante bepaling.

15.3 Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard, komen partijen niettemin overeen dat hun intenties, zoals uiteengezet in de bepaling, zoveel mogelijk zullen worden afgedwongen en dat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. De titels van de artikelen van de Gebruiksvoorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen.

DutchBelgium